-

นโยบายการรับประกันสินค้า/ คืนสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

  1. สินค้าทุกรายการ มีระยะเวลารับประกัน 1(หนึ่ง) ปีนับจากวันที่ขาย
  2. รับประกันว่าสินค้าทุกรายการเป็นสินค้าใหม่และไม่มีตำหนิ
  3. หากพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่อยู่ในเงื่อนไขดังระบุข้างต้น โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสนับสนุนใดๆ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
  4. ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯระบุไว้ดังกล่าว ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยส่งคืนสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือชำระเงินคืนให้เต็มจำนวน หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการคืนสินค้า 
  5. สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา
  6. ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าบางรายการไม่สามารถคืนโดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ


           เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

           -  บริษัท จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อจากบริษัทฯ เท่านั้น จะรับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไป

           -  ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

           -  การรับประกันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อพบว่ามีการดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ในผลิตภัณฑ์ จากทางลูกค้า

 

นโยบายการรับคืนสินค้า

บริษัทฯจะรับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังนี้ :

  ก.สินค้าชำรุดเสียหาย

      - สินค้าที่ชำรุดเสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด

      - หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้ามีความสมบูรณ์ 

      - สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน 

      - สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

   ข.สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง

      - สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

      - สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (ลูกค้าโปรดดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)

      - สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม


   ค. สินค้า/อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

      - สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ

      - สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้า

      - สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” 

หมายเหตุ: กรณีนอกเหนือจาก 3ข้อดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยตรง